PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

O projekcie
Studia na kierunku budownictwo w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 210 studentów kierunku, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013.

Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez do 31.12.2015 roku.

Połowa najlepszych studentów kierunku budownictwo już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł.
Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Zaoferowane będą studentom zajęcia dodatkowe m.in. wykłady oraz gry zespołowe symulacyjne prowadzone przez specjalistów z przedsiębiorstw. Atrakcyjne 3 miesięczne płatne staże pozwolą poznać praktyczne zagadnienia związane z przyszłą pracą i zdobyć doświadczenie zawodowe stanowiące duży atut dla przyszłych pracodawców.

Program wsparcia aktywności naukowej i samokształcenia studentów kładzie nacisk na wspieranie i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów a pięciu studentom pozwoli odbyć miesięczny staż na jednej z uczelni zagranicznych.
Studenci kierunku budownictwo poznają i wdrożą również nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING - wszyscy studenci na kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy.
„Przedsiębiorczy inżynier – ekoinnowator” to programu szkoleń studentów, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie ekonomii i prowadzenia małej firmy ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.
Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice. Przewidziano likwidację barier architektonicznych poprzez udostępnienie windy w północnym skrzydle budynku oraz dostosowanie dwóch toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Studia na kierunku budownictwo w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy. Absolwenci kierunku po skończeniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad projektami i wejście do elitarnej grupy osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.
Warunki uczestnictwa w projekcie "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" określa Regulamin.

Wszyscy studenci objęci projektem zobowiązani są do wypełniania następujących dokumentów:
Pliki do pobrania:

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net