PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

O studiach
Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu. Kompetencje niezbędne projektantowi uzyskuje się na zajęciach z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, metod komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu. Ponadto uzyskać można szerokie przygotowanie w zakresie podstawowych przedmiotów technicznych, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i projektowania.

Sylwetka absolwenta
Absolwent 4-letnich stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Budownictwo otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera (inż.). Posiada kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wymagania wstępne
Kandydat na studia musi legitymować się świadectwem maturalnym lub innym zagranicznym równoważnym dokumentem, potwierdzonym przez władze oświatowe. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę zawarte w tym dokumencie wyniki z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego.  

Cele kształcenia
Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej, kierunkowej i menedżerskiej oraz w umiejętność efektywnego posługiwania się technikami informatycznymi.
Absolwent powinien mieć nawyk ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności. Powinien umieć dostosowywać się elastycznie do potrzeb rynku pracy w obszarze zintegrowanej Europy.

Dalsze możliwości kształcenia
Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia magisterskich. Po odbyciu stażu zawodowego (praktyki budowlanej), mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.  

Siatka godzin

Egzamin końcowy
Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwszej - prezentacji pracy dyplomowej i drugiej - odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej i wiedzy nabytej podczas studiów. Wynik końcowy, widoczny n dyplomie, wyrażony w postaci słownej zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Łódzkiej jest sumą trzech składników: 60% średnie oceny ze studiów, 20% oceny pracy dyplomowej i 20% oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net