PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Program SD (Smart Designing)
W ramach zadania studenci kierunku zostaną objęci dodatkowymi zajęciami w formie warsztatów, podczas których zostaną podzieleni na 3 grupy kierunkowe. Pod nadzorem opiekuna po wybraniu 1 z 3 specjalności będą zdobywać praktyczną wiedzę niezbędną podczas prac projektowych i wykonawczych podczas zajęć w formie warsztatów dla następujących kierunków:
  1. Wykorzystanie technik przy konserwacji obiektów zabytkowych,
  2. Nowoczesne materiały kompozytowe w zastosowaniach budowlanych
  3. Modernizacja infrastruktury drogowej i mostownictwo
Dodatkowo w ramach zadania studenci będą uczestniczyć w praktycznych warsztatach z deskowań i szalunków oraz w warsztatach z metod spawania.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net