PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Program stypendialny
Program stypendialny dla kierunku zamawianego budownictwo obejmuje 50% studentów, którzy podjęli naukę na studiach pierwszego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 i w procesie rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów. W kolejnych latach stypendia otrzyma maksymalnie połowa studentów kontynuujących studia i uzyskujących najwyższą średnią ocen za dany semestr. Stypendium będzie wypłacane przez 9 m-cy w roku w wysokości 1000 zł, do 31.12.2015 roku. 

Jeśli z jakiś przyczyn student nie uzyska rejestracji na następny semestr,  przyznane stypendium nie podlega  zwrotowi.
Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok akademicki. 2012/2013” określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net