PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Program zajęć wyrównawczych
Program zajęć wyrównawczych dla kierunku zamawianego budownictwo obejmuje studentów I roku, którzy podjęli naukę na studiach pierwszego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013.

Zadaniem programu jest zniwelowanie różnic w poziomie wiedzy studentów I roku i tym samym umożliwienie najsłabszym studentom dalsze kontynuowanie nauki. Wszyscy studenci, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z matematyki lub fizyki zostaną objęci wsparciem i otrzymają materiały dydaktyczne w postaci skryptów.

Zajęcia obejmują 90 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki oraz 90 godzin zajęć wyrównawczych z fizyki w każdym z dwóch semestrów roku akademickiego 2012/2013. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w ramach projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok akademicki. 2012/2013” określa Regulamin uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.
  • Zajęcia Wyrównawcze z MATEMATYKI
  • Zajęcia Wyrównawcze z FIZYKI

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net